بازرسی فنی تاور کرین / آسانسور کارگاهی

امروزه با توجه به استفاده بسیار زیاد از تجهیزات و ماشین آلات جهت سرعت بخشیدن به انجام فرآیندهای صنعتی و عمرانی و نیز ایجاد سهولت در انجام فعالیت ها، رعایت اصول و الزامات ایمنی در استفاده از ماشین آلات بیشتر از پیش مورد توجه صنعتگران در تمامی حوزه های صنعتی و عمرانی واقع گردیده است. لذا با توجه به این مهم، بازرسی فنی دوره ای از ماشین آلاتی نظیر تاورکرین و آسانسور کارگاهی در بازه های زمانی استاندارد برای دارندگان و یا استفاده کنندگان انواع ماشین آلات در سال های اخیر به یک موضوع دارای اهمیت مبدل گشته است. دپارتمان بازرسی فنی ماشین آلات عمرانی و راه سازی خدمات بازرسی فنی را در راستای رعایت الزامات استانداردهای ملی و بین المللی، کاهش خسارت های احتمالی جانی و مالی، افزایش عمر عملکرد انواع ماشین آلات، جلوگیری از کاهش کیفیت ناشی از استفاده از دستگاه ها و ماشین آلات غیر استاندارد و غیر ایمن در انجام پروژه ها و … به صاحبان صنایع و دارندگان انواع ماشین آلات پیشنهاد می نماید.